Наран Мандал нь үйл ажиллагаандаа тодорхой зарчим, үнэт зүйлсийг баримтлан ажилладаг. Бидний тэргүүн үүрэг бол ёс зүйтэй ажил олгогч, хариуцлагатай уул уурхайн компани байх юм.

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй

Дэлгэрэнгүй

Хариуцлага, ёс зүй

Дэлгэрэнгүй

Байгаль орчны хариуцлага

Дэлгэрэнгүй

Нийгэмд үзүүлэх нөлөө

Дэлгэрэнгүй